Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη Αγρο-διατροφική έρευνα στην Ελλάδα, με έμφαση στις ομικές εφαρμογές, τη μοριακή βιοτεχνολογία και τις προσεγγίσεις ‘breeding by design’ με επιδίωξη την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας – αγροδιατροφικών και μη. Επίσης, συμμετέχει σε επιστημονικές πρωτοβουλίες και ομάδες διαμόρφωσης πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη αλυσίδων αξίας σε εθνικό επίπεδο αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Το ΙΝΕΒ είναι εταίρος στο Sustainable Development Network του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN-SDN), υποστηρίζοντας τους στόχους (SDGs) 1, 3, 8, 13, και 15 και συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του PRIMA. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος και οι στόχοι του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ έχουν ως εξής:

  • αξιοποίηση της Ελληνικής βιοποικιλότητας: αναγνώριση γονιδίων χρήσιμων για βελτίωση φυτών με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και της περιεκτικότητας σε θρεπτικές ουσίες
  • αναγνώριση, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση νέων ενζύμων φυτικής και μικροβιακής προέλευσης, εμπλεκόμενων στη βιοσύνθεση φυσικών προϊόντων
  • χρήση της μεταβολικής μηχανικής (metabolic engineering) στη ζύμη για την ανασύσταση βιοσυνθετικών οδών φυσικών προϊόντων και την αυξημένη παραγωγή με χαμηλό κόστος και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο
  • βελτίωση φυτών με ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις μέσω γενετικών και γενωμικών προσεγγίσεων
  • γενετική βελτίωση αυτόχθονων φυλών ζώων
  • απομόνωση και χαρακτηρισμός μικροοργανισμών για βιομηχανική χρήση | επαγόμενη εξέλιξη (forced evolution) για ειδικές εφαρμογές
  • χαρακτηρισμός της διατροφικής σύστασης τοπικών τροφίμων
  • χρησιμοποίηση μικροοργανισμών και μικροβιακών κοινοτήτων για τη βιοαποικοδόμηση και αξιοποίηση των παραπροϊόντων και αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα
  • γονιδιωματική και μεταβολομική ανάλυση σε θαλάσσια μικροφύκη για νέες εφαρμογές στους τομείς της διατροφής και της υγείας

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 6 χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ 57001, ΤΘ 60361
ΠΟΛΗ Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ιστοχώρος (Website) http://www2.inab.certh.gr/