Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) είναι ένα από τα επτά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας – (ΙΤΕ). Διαρκής επιδίωξη του ΙΜΒΒ είναι η έρευνα αιχμής στις Επιστήμες της Ζωής και τη Βιοϊατρική. Η έρευνα που λαμβάνει χώρα στο ΙΜΒΒ δίνει έμφαση στην κατανόηση βασικών λειτουργιών της ζωής, την εύρεση της δομής, της λειτουργίας και των αλληλεπιδράσεων γονιδίων και πρωτεϊνών, και την ανακάλυψη των μοριακών μηχανισμών που ελέγχουν τις διαδικασίες της εξέλιξης.

Το ΙΜΒΒ είναι το μοναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα που έχει συμμετάσχει στις παγκόσμιες προσπάθειες αποκωδικοποίησης του γονιδιώματος διάφορων οργανισμών (σακχαρομύκητα, δροσόφιλα, κουνούπι και άνθρωπο) και στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν προηγμένες υποδομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν Μονάδα Γονιδιωματικής Ανάλυσης με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό στον τομέα της γονιδιωματικής και Ομάδα Βιοπληροφορικής για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ Νικολάου Πλαστήρα 100
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ 70013
ΠΟΛΗ Ηράκλειο
Ιστοχώρος (Website) www.imbb.forth.gr