Το Wines of Crete , διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού – CloSeViVa» και κωδικό MIS 5032812, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Στην ημερίδα, συμμετείχαν ως ομιλητές μέλη της ομάδας έργου όπου και ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για την πορεία του προγράμματος και τα πρώτα αποτελέσματα που αφορούν τις ποικιλίες της Κρήτης.

Η κα Μάρω Χαριτάκη, διοικητική υποστήριξη του Δ.Ο.Ν.Η. και μέλος της ομάδας έργου, συντόνισε την ημερίδα και μίλησε για το πρόγραμμα. Ο Νίκος Σωμαράκης, επίσης μέλος της ομάδας έργου, γεωπόνος & ειδικός αμπελουργίας, έδωσε πληροφορίες για την διαδικασία σήμανσης βιότυπων γηγενών ποικιλιών με αγρονομικά και οινολογικά κριτήρια. Σκοπός αυτής της προσπάθειας, όπως είπε, είναι η ανάδειξη του ποικιλίακου πλούτου της Κρήτης και ταυτόχρονα την βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των κρητικών οίνων.

Έπειτα, πήρε το λόγο ο Δημήτρης Τσουπέης, μέλος της ομάδας έργου, γεωπόνος & ειδικός αμπελουργίας, όπου αναφέρθηκε στην επιλογή και επισήμανση των πρέμνων – υποψήφιων κλώνων στα κέντρα καλλιέργειάς τους.  Ο κος Τσουπέης, ενημέρωσε ότι έγινε επιτόπια επισήμανση σε 11 χωριά του νομού Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων προκειμένου να βρεθεί καθαρό υλικό για το πρόγραμμα CloSeViVa. Οι ποικιλίες που επισημάνθηκαν ήταν: Κοτσιφάλι, Βηλάνα, Μαντηλάρι, Πλυτό, Λιάτικο, Ρωμέικο και Δαφνί. Από τα 55 επισημασμένα πρέμνα που ελέχθησαν εργαστηριακά με βάση το πρωτόκολλο της Κλωνικής επιλογής, βρέθηκαν 19 καθαρά. Τέλος, εξήγησε ολόκληρη την διαδικασία αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της κλωνικής επιλογής.

Τέλος, ο Δρ Γ. Δούπης, αναφέρθηκε στις μεθοδολογίες πολλαπλασιασμού του υπό μελέτη φυτικού υλικού, στα πρωτόκολλα ιολογικού ελέγχου, καθώς  και στη δημιουργία των υποδομών διατήρησης των πρέμνων. Ειδικότερα, έκανε αναφορά στις μεθόδους διατήρησης, ριζοβόλησης και εγκλιματισμού των νεαρών φυτών, στις μεθοδολογίες PCR που εφαρμόσθηκαν για την ανίχνευση των ιών του Τεχνικού Κανονισμού της κλωνικής επιλογής και τέλος παρουσιάσθηκαν οι δικτυοκηπιακές δομές εντός των οποίων θα εγκατασταθούν τα ελεγμένα φυτά.

Η ημερίδα στέφθηκε με επιτυχία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο απο την ημερίδα εδώ: